GDPR

Oplysninger om min behandling af dine personoplysninger mv.

Ellen Naldal er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg modtager om dig. Du finder mine kontaktoplysninger her:
Ellen Naldal
Jacob Møllersgade 4, 2. sal
9560 Hadsund
CVR-nr.: 17904833
Telefon: +45 40385142
Mail: en@naldal.dk

Opbevaring og databehandler
Det er vigtigt for mig, at dine data bliver mellem dig og mig. Det er alle dine data, som for eksempel cpr-nummer og kontonumre. 

For at holde dine data sikre, bruger jeg it-udbyderen Terapeut Booking til journalisering og kalender. De er det, man kalder min databehandler. De må selvfølgelig ikke tilgå dine oplysninger eller bruge dem på nogen måde, men deres system holder dine oplysninger sikre på dine og mine vegne.
Jeg bruger e-conomic økonomistyring og fakturering. Fysisk materiale opbevares i aflåst skab i klinikken.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Dine private oplysninger indgår i vores forløb og bruges kun til det formål. Dit navn og cpr- nummer behandles/bruges? hvis det er nødvendigt for refusionsordninger mv.
Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger følger af: Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, når jeg, efter aftale med dig, giver dit navn og cpr i forbindelse med refusioner af betaling mv.

Kategorier af personoplysninger
Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
- Almindelige oplysninger som navn, cpr. nummer, eventuelt adresse og kontonummer i forbindelse med praktiske forhold som refusioner og betalinger.
- Følsomme oplysninger og eventuelt oplysninger om strafbare forhold som led i vores forløb – og undergivet min tavshedspligt.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Jeg videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
- Når der skal refunderes oplysninger eller gennemføres betalinger kan jeg ikke undgå at videregive f.eks. oplysninger om dit navn til dit forsikringsselskab eller kommunen. Dette vil dog altid være efter aftale med dig.
- Såfremt der er tale om et behandlingsforløb, efter lov om social service, indgår, at der skal udarbejdes en status til kommunen. Denne status vil altid blive gennemgået med dig, hvor du kan tilføje kommentarer med videre inden den fremsendes til kommunen.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Jeg modtager langt de fleste oplysninger om dig fra dig selv. Der kan dog være tilfælde, hvor jeg – efter aftale med dig – får oplysninger om dig fra andre, f.eks. din familie eller din sagsbehandler.

Opbevaring af dine personoplysninger
Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe, du er i et forløb hos mig og 5 år efter.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til, at jeg behandler dine data tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte mig. Mine kontaktoplysninger er ovenfor.
Du skal dog vide, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke, at vi allerede har udvekslet oplysninger. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det først virkning fra du trækker det tilbage.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du bare kontakte mig.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig,
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige faktuelle oplysninger om dig selv rettet.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min eller andres lovlige behandling af dine personoplysninger.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ellen Naldal
Jacob Møllersgade 2. sal
9560 Hadsund
Tlf.: 40 38 51 42
E-mail: en@naldal.dk
Websside, websystem & programmering: Flex4Business - www.flex4b.com